Start voorbereidingen bouw woningen HN-locatie

De vrijliggende grond op de hoek van de Herenstraat en de Noordstedeweg is bestemd voor nieuwe woningen. Ontwikkelaar Blauwhoed gaat hier een appartementencomplex met openbare tuin en ondergrondse parkeergarage bouwen. Nu de nodige procedures zijn doorlopen en de vergunningen zijn afgegeven, kan de plek bouwrijp gemaakt worden.

Dit heeft echter wel verschillende consequenties voor het verkeer in deze omgeving, hieronder de belangrijkste documenten.

 

Buurtbericht vooraankondiging kapvergunning jukkoterrein

Het buurtbericht betreft de vooraankondiging van de kapvergunningsaanvraag (omgevingsvergunningsprocedure) die nodig is om de kapvergunning plichtige bomen te mogen kappen die moeten wijken voor het bouwplan op het voormalige Jukoterrein. Dit in het kader van de voorbereidingswerkzaamheden van het bouwrijp maken van de bouwlocatie. De komende dagen zal de aanvraag gepubliceerd worden. Tegen de komende vergunningverlening kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep aantekenen.

Uitnodiging inloopbijeenkomst JUKO-terrein op 18 juni 2019

Beste bewoner,
Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond over het JUKO-terrein, het gebied dat is gelegen
tussen de Professor Doctor Hesselaan, de Hildo Kropstraat, de Sluyterslaan en het Hessepark
Deze avond wordt georganiseerd door Mitros, de gemeente Nieuwegein, de bewonerswerkgroep
het Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN) en het Wijknetwerk en staat in het teken van de
nieuwbouwontwikkeling op de locatie.

Wijkschouw Jutphaas-Wijkersloot

Er staat een wijkschouw gepland op 2 juli aanstaande met als aanvangstijdstip 19:00 uur

Het is de bedoeling dat er per fiets een deel van de wijk bekeken wordt, dit in combinatie met bewoners en medewerkers van de gemeente, en de wijkagent.
Het startpunt is op de parkeerplaats Drilleveld, vandaar vervolgt de  (voorlopige) route zich via de Herenstraat, de Hildo Kropstraat, de Richterlaan, de Mendes da Costalaan, om daarna via de Chabotlaan uit te komen bij het Marisplantsoen.

Voorlopige analyse Verkeersavond maart 2019

De opkomst tijdens de inloopavond was boven verwachting goed. De Wenck was duidelijk te klein, bezoekers hebben tijdelijk buiten gestaan. Naast bezoek tijdens de inloopavond en het plakken van post-it’s hebben bewoners ook brieven ingediend en e-mails gestuurd. Tijdens de avond waren vier identieke plekken waar de bewoners hun knelpunten konden indienen. Melanie Gitz heeft alle verkeersknelpunten verzamelt en op schrift gezet. Oscar Brinkhof heeft deze verzameling vervolgens genummerd en in een kaartje van de wijk gezet.
In totaal zijn er door de bewoners 156 verkeersknelpunten ingediend, waarvan 94 unieke knelpunten. Het kan echter zijn dat door verschillende manieren waarop knelpunten door bewoners zijn verwoord, knelpunten toch als afzonderlijke knelpunten zijn gekenmerkt.
Een aantal knelpunten gaan de hele wijk aan. Deze staan links naast de kaart onder elkaar opgesomd. Knelpunt 72 heeft een afwijkende kleur omdat de omschrijving: kruising Vredebestlaan – Diepenbrocklaan niet bestaat. Wij wilden geen eigen interpretatie geven. Knelpunt 73 heeft een afwijkende kleur enkel om op te vallen tussen de twintig ingebrachte knelpunten met nummer 30.

Analyse:
Deze voorlopige analyse bevat een kaart van de wijk met de genummerde knelpunten die verwijzen naar de lijst met knelpunten eronder. Het aantal rode knelpunten met eenzelfde nummer komt overeen met het aantal keren dat door bewoners dit als knelpunt is onderkend.
Het oorspronkelijke doel is om de top 5 te selecteren. Willen we dit doen op aantallen van eenzelfde melding dan zou het resultaat zijn:
1. Knelpunt 30: Kruising Richterslaan – Mendes da Costalaan (20x gemeld)
2. Knelpunt 15: Rotonde Richterslaan – Sluyterslaan (7x gemeld)
3. Knelpunt 16: Te hard rijden Sluyterslaan (5x gemeld)
4. Knelpunt 42: Tankstation Tinq (4x gemeld)
5. En meerdere knelpunten die op de 5e plaats eindigen met 3 meldingen: knelpunten 7, 11, 18, 34, 45, 76 en 77

Het kan echter zinvol zijn om ook op een andere manier naar de resultaten te kijken. Op de kaart valt bijvoorbeeld op dat er veel individuele meldingen zijn gemaakt in het gebied Nedereindseweg, Kramerlaan, Bakkerlaan, Claylaan, Zwanenburgstraat, Drilleveld. Dit kan geïnterpreteerd worden dat er iets (goed) mis is met het verkeer in dit stukje wijk en zou mogelijk nader onderzoek vragen. Een ander voorbeeld is de Hildo Kropstraat.

Een andere overweging is om toch ook kritisch naar de individuele gemelde verkeersknelpunten te kijken. Sommige knelpunten kunnen met een simpele oplossing verholpen worden. We moeten ons dus niet blind staren op de top-5 maar ook open staan voor de Quick Wins.

Jutphaas-Wijkersloot verkeersknelpunten
Jutphaas-Wijkersloot verkeersknelpunten

PLUS-café

In het PLUS-café ontmoeten Nieuwegeiners elkaar wekelijks!
Met elke derde maandag een activiteit rondom gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media of de actualiteit.
Onder het genot van een kop koffie of thee wordt er kennis uitgewisseld over onderwerpen die 55 plussers bezig houden in het dagelijks leven. De onderwerpen zijn door de bezoekers van het PLUS-café gekozen!

Het PLUS-café wordt door vrijwilligers begeleidt, zij regelen koffie en thee, ontvangen de bezoekers en zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.

Begraafplaats KERKEVELD een levend document

Kerkeveld begraafplaats
Kerkeveld begraafplaats

Tot 1820 was op het Kerkveld van Jutphaas de middeleeuwse Nicolaaskerk gelegen, de kerk werd toen op een deel van de toren (thans barenhuisje) na gesloopt. De kerk was gelegen op een met een gracht omgeven verhoging die thans nog te herkennen is op de Begraafplaats.
Bijzonder is dat een aantal historische grafkelders, die voor een deel nog uit de middeleeuwen dateren na de sloop van de kerk is blijven bestaan, dit heeft er mede toe geleid dat de begraafplaats als enige monument in Nieuwegein zowel als gebouwd als archeologisch monument is beschermd. Mede in het kader van de Nationale Archeologiedagen wordt een lezing met rondleiding gegeven over de historische begraafplaats met aandacht voor de verdwenen kerk, de begraafplaats en de vele historische graven. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden geschonken aan het verhaal rond de grafsteen van Anna van Rijn.

 

Deze lezing en het startpunt van de rondleiding is buurthuis de Wenck, Wenckebachplantsoen 85a.

Lezing en rondleiding op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 door de archeoloog en cultuurhistoricus René van der Mark.
De toegang is gratis.

AANMELDEN

Graag ontvangen wij van tevoren uw aanmelding. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
cultuurhistorie@museumwarsenhoeck.nl