Konijnenhok op de dierenweide

Het nieuwe konijnenhok voor de dierenweide is aangekomen. Kijk hier voor een korte foto impressie.

Maar neem ook eens de tijd om op de dierenweide te gaan kijken

 

Een persoonlijk gesprek met de gemeente Nieuwegein

De gemeente is van plan om de openbare ruimte aan de oostzijde van de Sluyterslaan te vernieuwen, zodat het ook in de toekomst een fijne piek voor u is om te wonen. En dus luisteren wij graag naar uw ideeën:

• Wat speelt er in uw buurt?
• Welke plekken vindt u mooi?
• Welke vernieuwingen in de openbare ruimte vindt u wenselijk?
• Wilt u zelf iets bijdragen?

persoonlijk gesprek met de gemeente 13-04-2016

persoonlijk gesprek met de gemeente 18-04-2016

persoonlijk gesprek met de gemeente 20-04-2016

Buurtbericht Sluyterslaan
Buurtbericht Sluyterslaan

Waarom deze vernieuwing?

Ruim 50 jaar geleden werden in Jutphaas Wijkersloot de eerste woningen van Nieuwegein  gebouwd. Ook de woningen aan de Sluyterslaan zijn grotendeels in deze periode gebouwd. De woningen en kwaliteit van de openbare ruimte voldoen echter niet altijd meer aan de wensen van deze tijd.

De gemeente wil hierna graag de openbare ruimte verbeteren. Denkt u hierbij aan het groen,  de speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en de verlichting.

 

Aanvraagformulier voor bijdrage uit het wijkbudget van Jutphaas-Wijkersloot

Criteria voor verstrekken van bijdrage uit het wijkbudget

Herkomst en grootte
Ieder jaar krijgt het wijknetwerk  Jutphaas-Wijkersloot van de Gemeente een wijkbudget ter beschikking gesteld.
Het budget mag -na goedkeuring – worden besteed aan initiatieven vanuit de wijk, die op één of andere manier een duurzame bijdrage leveren aan de leefbaarheid dan wel sociale samenhang.

Procedure
De aanvraag moet middels het aanvraagformulier, inclusief eventuele(n) bijlage, ingediend worden bij het wijknetwerk. Het dagelijks bestuur toets de aanvraag en legt deze voorzien van een advies- tijdens de eerstvolgende vergadering voor aan de leden van het wijknetwerk.
Tijdens deze vergadering mag de aanvrager het initiatief toelichten en beoordelen de leden van het wijknetwerk de aanvraag.

Uitbetaling van een door het wijknetwerk goedgekeurde aanvraag gebeurt na realisatie
van het initiatief en als de penningmeester de betreffende nota’s c.q.andere
betaalbewijzen heeft ontvangen.
De aanvraag dient in ieder geval 2 maanden voor het evenement bij het bestuur ingediend te zijn

Toetsingscriteria
De basis voor de beoordeling zijn duurzaamheid, verbetering of vergroten van de
sociale samenhang.

De andere criteria zijn:

 • Het initiatief mag niet in strijd zijn met bestaand gemeentebeleid.
 • Zaken die eigenlijk binnen reguliere budgetten thuis horen worden niet in behandeling
  genomen.
 • Het initiatief dient een algemeen buurt en/of wijkbelang van minimaal 25 bewoners.
 • De aanvraag dient te bestaan uit een compleet ingevuld aanvraagformulier inclusief
  begroting,prijsopgaaf derden e.d.
 • Indien van toepassing zitten er als bijlagen kaarten dan wel situatieschetsen van voor
  en na de realisatie.

De indiener(s) moet aantonen dat hij/zij zelf de uitvoering begeleiden dan wel doen.
Na goedkeuring moet het project binnen een halfjaar uitgevoerd zijn/worden.