Essen worden weggehaald vanwege essentaksterfte

Van de 5060 essen in Nieuwegein is circa zestig procent aangetast door de essentaksterfte. Binnenkort worden achttien bomen weggehaald waarvan veertien essen met de essentaksterfte. Het betreft ook een acacia, een sierkers, een iep en een els die weg gaan omdat ze ziek zijn of afgestorven. De andere aangetaste essenbomen worden gesnoeid. Het is nog maar een deel van het totaal aantal essen dat straks weggaat. Dit is afhankelijk van het aantal nieuwe ziektegevallen. Er komen zes nieuwe bomen van een andere soort terug voor de achttien die nu weggaan.

Sinds 1990 is de ziekte vastgesteld in Oost Europa en opgerukt in 2010 naar Nederland.

Zwaar aangetaste essen worden jaarlijks gecontroleerd en als de aantasting zich ook in het dikke hout heeft genesteld, wordt de es gesnoeid of gekapt. Als de boom voor 75 procent is aangetast, heeft snoeien geen zin en wordt de boom met het oog op de veiligheid gekapt. Deze essen zijn gemerkt met een rode stip. Er is ook weer iepenziekte en dode bomen geconstateerd tijdens de inventarisatie deze bomen zijn ook gemerkt met een rode stip.

De essentaksterfte is een schimmel dat de twijgen van de takken aantast. Eerst sterven de jonge bladeren af en nestelt de schimmel zich in de jonge takken. Het gevolg is dat de dunne takken afsterven en de es weer opnieuw jonge scheuten maakt op de dikkere takken. Essen die in slechte ondergrondse omstandigheden staan en al een slechte conditie hebben, zijn vatbaar voor de essentaksterfte.

Inloopavond bestemmingsplan Jutphaas Wijkersloot 29 augustus tussen 20:00 en 21:30 uur

Inloopavond bestemmingsplan  Jutphaas Wijkersloot

Wanneer: Dinsdag 29 augustus tussen 20:00 en 21:30 uur

Het huidige bestemmingsplan dateert uit 2008 en dient geactualiseerd te worden. De gemeente heeft al enige jaren de wens om delen van de wijk te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied tussen de binnenstad en de overige buurten van Jutphaas-Wijkersloot. Wilt u hier meer over weten en wat er volgens het (nieuwe) bestemmingsplan mogelijk is, dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 29 augustus in zaalruimte De Wenck aan het Wenckebachplantsoen 85a. Vanaf deze datum start ook het inspraaktraject voor het voorontwerp-bestemmingsplan. Van 29 augustus t/m 11 september liggen de stukken ter inzage en kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Wijzigingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan

De belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn aangebracht betreffen:

–             De opname van enkele locaties als bestemming ‘Ontwikkellocatie Wonen’: te weten Kruyderlaan 31-35, Karwei/Van Benthemlocatie, Hildo Kropstraat 12-18, Hildo Kropstraat 35, locatie Mondriaan/EMC, Nedereindseweg 149, Kerkveld 63 (buurtcentrum Kerkveld), hoek Herenstraat-Armensteeg, Jukoterrein en Vredebestlaan;

–             Voor de panden aan Het Sluisje 1-10, de panden aan de zuidzijde van Nedereindseweg tot en met huisnummer 43 en Herenstraat 1-48 (inclusief Utrechtsestraatweg 1) zijn woonfuncties op de begane grond nu algemeen toegestaan;

–             Daarnaast is het beschermd dorpsgezicht Jutphaas opgenomen.

Spelregels voor particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeente ook de wens om de geactualiseerde uitgangspunten voor initiatieven in het gebied Kruyderlaan-Herenstraat te bespreken met belanghebbenden. In 2007 is een visie vastgesteld met uitgangspunten voor particuliere initiatieven in dit gebied. De afgelopen jaren bleek het lastig te zijn om binnen deze kaders particuliere initiatieven te ontplooien. Daarom zijn nieuwe richtlijnen opgesteld, waarbij de “groene erfzone” is geschrapt (een gebied dat als groene buffer zou moeten fungeren tussen de Herenstraat en de Kruyderlaan). Daarnaast is het streven opgenomen om de Herenstraat meer allure mee te geven door deze als een soort groene loper in te richten en daarmee de verbinding te herstellen tussen de binnenstad en de Herenstraat, Kruyderlaan en Hildo Kropstraat. Dit idee stamt uit de Buurtvisie Oud Jutphaas, die verder inmiddels grotendeels gerealiseerd is.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met planid: NL.IMRO.0356.BPJW2017-VO01), op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl en/of  www.nieuwegein.nl/bestemmingsplanjutphaaswijkersloot. Contactpersonen: Martijn Broersma , tel.nr. (030) 607 14 17 en Johan Haaksman, tel.nr. (030) 607 15 64.

Gemeente houdt bijeenkomst over de watergangen in de wijk

Onze gemeente is bezig om samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zogenaamde ‘wateractieplannen’ op te stellen. Per wijk of gebied komt in een dergelijk plan bijvoorbeeld het functioneren van het watersysteem en de waterketen aan bod, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en de mogelijke maatregelen.

Dit jaar willen we een start maken met de wijk Jutphaas-Wijkersloot. Daarom willen we graag met de bewoners in discussie over wat de sterke punten en zwakke punten zijn van de beleving van het aanwezige water in de wijk. Voor de wijk willen we een workshopachtige avond organiseren.

De gemeente willen graag weten hoe de bewoners het aanwezige water (sloten en vijvers) in de wijk beleven. Wat zijn de mooie plekjes en wat kunnen we verbeteren. Met uw inbreng wordt nog dit jaar een ‘wateractieplan’ voor Jutphaas-Wijkersloot  opgesteld. In dit plan staan het functioneren van het watersysteem, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en maatregelen. Bij renovaties en groot onderhoud  wordt het plan gebruikt voor de verbetering van de waterkwaliteit.

De avond begint met toelichting over het watersysteem en de waterkwaliteit in de wijk. Daarna bespreken we  in groepjes de sterke en zwakke punten van het water..

 

Info over Steunpunt Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die de zorg heeft opgenomen voor zijn/haar partner, kind, een familielid of een zieke vriend(in) met een handicap of langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk). Statistisch gezien is 10-12% van de samenleving een mantelzorger. In Nieuwegein gaat het dus wel om 6.100 mensen! Daar zijn we als gemeente dankbaar voor. We vinden het belangrijk om deze mensen optimaal te ondersteunen want mantelzorgen kan erg belastend zijn. Meeste mensen combineren het naast hun werk en andere dagelijkse werkzaamheden en daarnaast kan het emotioneel erg zwaar zijn.

Het Steunpunt Mantelzorg is spil in het web als het gaat om het bereiken van de mantelzorgers. Mantelzorgers die bij het steunpunt ingeschreven staan kunnen rekenen op persoonlijke ondersteuning op maat waaronder:

–          Nieuwsbrief
–          Lotgenotencontact
–          Thema en voorlichtingsbijeenkomsten
–          Ontspannende activiteiten
–          Ondersteunende gesprekken
–          Hulp bij uitzoek- en regeltaken (door middel van de mantelzorgmakelaar)
–          Verzorgen van jaarlijkse dag van de mantelzorger (dit is een nationale dag die meestal in November vindt. Op deze dag wordt de mantelzorger in het zonnetje gezet. Deze dag wordt gecombineerd met het uitreiken van de mantelzorgwaardering, de mantelzorgwaardering is een cadeautje die vanuit de gemeente wordt verstrekt)
–          Informatie en advies over het hulpaanbod in Nieuwegein
–          Informatie en advies over wet- en  regelgeving

Mantelzorgers kunnen ook huishoudelijke hulp (in hun eigen huis, niet in het huis van degene die zij verzorgen) aanvragen. Maximaal 20 uren per jaar.

voor meer informatie zie:

Poster mantelzorg
Poster mantelzorg

12 oktober Het Nationaal Integratiediner

Op donderdag 12 oktober 2017 eten duizenden mensen van verschillende nationaliteiten samen. Op honderden locaties in Nederland komen mensen samen om de verschillen te vieren.Hoe verschillend mensen ook zijn, we hebben ook veel overeenkomsten.

Eten verbindt. Viert u het samen met ons mee?

Wij nodigen u graag uit om als gast aan te schuiven op één van de vijf locaties in Nieuwegein.

Bij voorkeur in uw eigen wijk.

Voor de deelname vragen we een kleine bijdrage van € 2,-.

Meer informatie of aanmelden kunt u via onderstaande contactgegevens.

 Wat? Wie? Waar? Wanneer? Contactgegevens
Lunch Balans Wijkhuis de Steeg, Hoornseschans 101 12.00 – 14.00 H.amnouh@balansnieuwegein.nl
Diner Lister De Wenck, Wenckebachplantsoen 85a 18.00 – 20.00 fransbeuger@Lister.nl
Diner Movactor Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13 18.00 – 20.00 Lwinter@movactor.nl
Diner Movactor Buurtplein Zuid, Ratelaar 37 18.00 – 20.00 khelinski@movactor.nl
Diner De Partner De Partner, Nedereindseweg 401 A 18.00 – 20.00 nieuwegein.departner@gmail.com

 

 

Kunstgein atelierroute

KunstGein Atelierroute

De KunstGein Atelierroute leidt kunstminnaars en andere belangstellenden zaterdag 10 en zondag 11 juni tussen 12.00 en 17.00 uur langs kunstenaars in heel Nieuwegein. Sommigen exposeren in hun eigen huis of atelier, anderen tonen hun werk in de verschillende Buurtpleinen, vaak samen met collega’s. Van iedereen is een werk te zien in het atrium van het Stadshuis, ideaal dus voor een eerste indruk. Hieronder de route door onze eigen wijk:

Kunstenaars Centrum Nieuwegein (KCN), Kerkstraat 38
Hier is een ledenexpositie te zien met als thema ‘Op de grens’. De kunstenaars hebben zichzelf een grens gesteld, terwijl ze normaal gesproken volkomen vrij zijn.
KCN-leden Joe Etty en Jenny van den Bor exposeren ook in Buurtplein Batau.

Keramiste Lea Wijnhoven opent haar atelierruimte en tuin aan de Schoolstraat 2 voor een boeiende expositie van werk van haarzelf en haar cursisten.

Lisa Peters Esvelt exposeert in d’Oude Werf, de school voor de kunst van Sasja Bork, waar zij sinds twee jaar lesgeeft. Zij is actief met soft pastel, vandaar haar bedrijfsnaam Pastellum. Ook is hier (Stormerdijkstraat 62) werk van haar leerlingen te bewonderen.
In d’Oude Werf kunt u behalve kijken naar kunst ook luisteren naar de prachtige gedichten van Ton de Gruijter. Hij treedt op 10 en 11 juni op: 12.20-12.30 uur en 15.10-15.20 uur.

Carel de Graaf heeft voor de Atelierroute zijn huis aan de Zijllaan 1 omgevormd tot een atelier én een podium. Niet alleen is hier zijn eigen werk, tekeningen schilderijen in verschillende technieken, te zien, maar de 14-jarige Meryem Al fatly verzorgt met haar pianospel de muzikale omlijsting en schrijvers Ingrid van Tellingen en Helma de Hollander bieden inspirerende, openhartige  woordkunst, in poëzie en proza.
Ingrid van Tellingen, 10 juni van 12.20 – 12.30 uur en 11 juni van 15.00 – 15.10 uur
Helma de Hollander, 10 juni van 15.00 – 15.10 uur en 11 juni van 14.00 – 14.10 uur.

Ebriena Meijer, Nijlandlaan 5 maakt sieraden, waarvoor zij graag verschillende materialen combineert. Ook werkt ze met textiel en maakt ze tekeningen met soft krijt.

Anneke van den Wijngaard toont textielverharde beelden en poppen aan de Nanningalaan 9.

Kunstgein atelierroute 2017

Hallo Kunstliefhebbers,
Het is dit jaar alweer de derde keer dat ik mee doe met de Kunstgein Atelierroute in Nieuwegein waaraan ruim 60 kunstenaars deelnemen.
Hiermee nodig ik jullie van harte uit bij ons thuis op de Zijllaan 1 in Nieuwegein in het weekend van 10 & 11 juni a.s. van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Ons huis staat voor u open, hier zijn mijn schilderijen en tekeningen te zien en er wordt muziek gespeeld en gedichten en proza voorgedragen.
Zaterdag en zondagmiddag zal muzikaal worden omlijst met pianospel van onder anderen Meryem Al fatly.
Zaterdag 10 juni van 12.20 – 12.30 uur draagt Ingrid van Tellingen gedichten voor.
Zaterdag 10 juni van 15.00 – 15.10 uur brengt Helma de Hollander proza.
Zondag 11 juni van 14.00 – 14.10 uur brengt Helma de Hollander proza.
Zondag 11 juni van 15.00 – 15.10 uur draagt Ingrid van Tellingen gedichten voor.
Ik kijk er naar uit en hoop je te kunnen begroeten op zaterdag 10 juni of zondag 11 juni op de Zijllaan nummer 1

Buurtbericht Vredebestlaan

De kleding- en de speelgoedbank zijn sinds april dit jaar tijdelijk gehuisvest in het voormalige schoolpand aan Vredebestlaan 23. Op het schoolplein worden enkele parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van de kleding- en de speelgoedbank.